Privacy Policy

Algemeen

Inofec Kantoormeubelen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de bezoekers van onze websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We willen uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Wij vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten. Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten, dus voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen). Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, showroom, websites, en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van Inofec Kantoormeubelen.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens [https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten]. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl] te raadplegen.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Inofec bvba, met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 473.964.368 (hierna “Inofec”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft (bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via e-mail of chat, wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u een offerte aanvraagt...) en die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw faxnummer, uw btw-nummer, en alle andere voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc, met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid;

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

Wanneer wij toestemming hebben gekregen; In het kader van de voorbereiding of uitvoering van uw bestelling; Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en Wanneer Inofec daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om uw aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling nemen. Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Inofec en een product te bestellen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, faxnummer en geslacht (geslacht is enkel vereist bij online bestellingen)

Om u de beste service aan te bieden en u te informeren over uw gebruiksmogelijkheden. Wij gebruiken uw gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van uw producten en voor onze administratie. Bijvoorbeeld: we gebruiken uw gegevens voor het tot stand brengen van de levering van de door u bestelde producten en het overbrengen van de communicatie omtrent deze levering, het versturen van offertes en nieuwsbrieven, en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. Het is ook mogelijk dat wij u benaderen wanneer u geen klant meer bent bij Inofec, tot maximaal 2 jaar na het einde van onze relatie. U kunt zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens ons onderhoud of onze tussenkomst en onze antwoorden op vragen van klanten.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Het gaat hier om algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze producten en diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Indien u niet wenst dat uw verkeersgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan u dit melden door te mailen naar [email protected].

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We zetten alles op alles om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren als in onze winkel.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische aspiraties toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus en toegangscontroles voor onze werknemers. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken en e-mails) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Inofec en haar medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

6. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Inofec zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

Er een wettelijke verplichting is.

Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Inofec of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

U ons daar toelating voor geeft.

Indien Inofec op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

U kan zelf bepalen hoe u vindt dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken door dit te mailen naar [email protected]. Het verwerken van uw persoonsgegevens is hierbij te verdelen in 3 niveaus:

Niveau 1: Algemeen

Wij gebruiken uw gegevens om u een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die u bij ons hebt aangekocht of wilt aankopen, of die voor u interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens (gebruikersgegevens, gegevens over uw gebruik, cookies (voor zover u deze niet hebt uitgeschakeld) en extern aangekochte gegevens) verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van onze dienstverlening (incl. klachten – en klantenbeheer). U opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar Inofec kan u wel blijven informeren over een optimaal gebruik van de producten die u reeds hebt.

Met dit niveau geeft u aan dat Inofec geen verkeersgegevens van u mag verwerken voor marketingdoeleinden. Tenzij u hier specifiek toestemming voor gegeven heeft.

Niveau 2: Gericht

We doen net hetzelfde, maar bovenop het algemene wordt onze commerciële communicatie gerichter. We nemen nu ook uw bestelgeschiedenis mee om onze communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en interesses. Deze informatie wordt echter enkel gebruikt voor direct marketing voor gelijkaardige producten en diensten van Inofec zelf.

Niveau 3: Persoonlijk

Standaard wordt u als klant ingeschaald in dit niveau 3. U kan uw privacy-instelling steeds verhogen of verlagen door te mailen naar [email protected]. In niveau 3 kiest u voor een persoonlijke marketing-ervaring. We gebruiken uw gegevens, bestelgeschiedenis en surfgedrag om onze marketingdoeleinden af te stemmen op uw voorkeuren en interesses.

Enkel vanaf dit niveau worden de verzamelde gegevens omtrent uw bestelgeschiedenis en surfgedrag dus gebruikt voor het opmaken van een commercieel profiel met het oog op gerichte marketing-acties.

Praktisch gezien kan u voor de keuze van niveau contact opnemen door te mailen naar [email protected]. Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Uw recht op toegang

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. U kunt ons vragen:

Of wij persoonsgegevens van u verwerken; Waarvoor wij die verwerken; Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken; Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen; Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.

U dient uw recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van Inofec bvba, Privacy Office, Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt of per e-mail naar [email protected]

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Inofec heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Inofec uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Inofec uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met het Privacy Office van Inofec via [email protected] zodanig dat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien Inofec niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via [email protected], die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Uw recht op verbetering en verwijdering

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons telefonisch of per mail contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis.

Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing

U hebt altijd het recht om uzelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met onze klantendienst en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail afzonderlijk deactiveren, of u kan:

Voor commerciële telefoontjes: uzelf inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be); Voor commerciële brieven: uzelf inschrijven op de Robinson lijst (www.robinsonlist.be). Wil u ook als klant geen reclame via post ontvangen, dan kan u contact opnemen met onze klantendienst. Voor commerciële e-mails en nieuwsbrieven: via de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;

Websitegebruikers die geen Inofec-klant zijn, zullen wij voor commerciële aanbiedingen enkel via e-mail contacteren nadat zij hiervoor hun ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw bestelling, offerte of vraag, of als de wet ons daartoe verplicht.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inofec draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms heel kort zijn. Zo worden verkeersgegevens met betrekking tot vragen via e-mail nooit langer dan 12 maanden bijgehouden en uw surfgedrag maximaal 24 maanden. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na uw aankoop. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van Inofec, tenzij de klant volgens de onder punt 8 beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

10. Hoe zit het met onze websites en cookies?

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan Inofec-klanten of bezoekers met een account. Wij identificeren dan uw IP-adres en koppelen die aan uw klantengegevens.

Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van uw gebruik van onze websites.

Cookies

Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u onze websites bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites optimaliseren. Zo kan u bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Inofec als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze websites toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelwagen, toegang tot persoonsgegevens...

Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagen en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Analytische cookies: zorgen er voor dat we onze websites kunnen analyseren. Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers er op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz. Ook kunnen we zien welke sites niet goed worden bezocht en tegen welke problemen bezoekers aanlopen. Zo kunnen we onze websites continu verbeteren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. De gegenereerde informatie over uw gebruiksgedrag op onze websites wordt anoniem verzameld en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Google namens ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.

Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, etc.

Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.

Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, html5-local storage en javascripts.

Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kun u onze cookies afwijzen bij uw eerste bezoek. Verder kan u op elk moment via de instellingen van uw browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de Inofec websites en andere websites niet goed meer werken.

Andere technologische middelen

Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze websites en/of apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Bepaalde pagina’s op onze websites werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke producten u op onze websites bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij u vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.

11. Hoe kan ik Inofec contacteren?

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat onder andere via de winkels, schriftelijk, telefonisch of via sociale media. Alle informatie vindt u hier terug: https://www.inofec.be/contact.

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van Inofec via [email protected].

12. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Inofec. Wij hebben van deze verwerkingen aangifte gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze aangiftes kan u online raadplegen in de openbare registers van de Commissie.

Inofec kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op http://www.inofec.be/privacy-statement. Uiteraard informeren wij u via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

Disclaimer

Inofec Kantoormeubelen betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Inofec garandeert niet dat diens website foutloos of ononderbroken functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.