Algemene voorwaarden

Algemene Verkoops,- Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna aanduid als "Algemene Voorwaarden") van Inofec bvba, met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt (Aarsele) en ingeschreven met ondernemingsnummer BE.0473.964.368 - RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Download de algemene voorwaarden Download de algemene voorwaarden ›

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen en betalingen
 3. Online bestellen
 4. Offline bestellen
 5. Kwaliteitslabels
 6. Meer/minderwerk
 7. Levering en eigendomsvoorbehoud
 8. Installatie
 9. Overmacht
 10. Preventie Namaak
 11. Waarborg van deugdelijke levering/verrichting
 12. Garantie
 13. Aansprakelijkheid
 14. Toepasselijk recht
 15. Klachten en geschillen
 16. Herroepingsrecht

Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door de bvba Inofec. Daar waar gesproken wordt over 'verkoper' of 'koper', dient daar tevens gelezen te worden 'opdrachtnemer' en respectievelijk 'opdrachtgever'.
 2. De aangeboden goederen op www.inofec.be zijn kantoormeubelen.
 3. Alle aanbiedingen, verkoopsovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden. Dit met uitzondering van uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Tenzij het aanbod anders vermeldt, is het aanbod 30 dagen bindend voor de verkoper.
 5. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Aanvaarding impliceert de instemming met de Algemene Voorwaarden en de afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien en voor zover deze afwijken of in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of geldend het Belgisch recht.
 6. Indien de aanvaarding op enig punt of onderdeel afwijkt van het gedane aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper met deze afwijking voorafgaandelijk, uitdrukkelijk én schriftelijk heeft ingestemd.
 7. Indien gecontracteerd of aangeboden wordt, namens de verkoper door een vertegenwoordiger van de verkoper, dan is de verkoper pas gebonden zodra hij/zij het contract of de offerte schriftelijk heeft bevestigd of heeft aanvaard.
 8. Een aanbod wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan dit aanbod of aan deze overeenkomst handelingen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch de verkoper noch de koper kunnen in dit geval rechten doen gelden jegens wederpartij.
 9. Bij verkoop uit magazijnvoorraad, kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
 10. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij het aanbod door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door de verkoper gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

Prijzen en betalingen

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die de verkoper in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen te bestemder plaats en te bestemder tijd te kunnen leveren. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de door de verkoper werkelijk gemaakte, betaalde en/of nog te betalen kosten.
 2. De prijzen van aangeboden producten worden zowel exclusief als inclusief vermeldt bij elk product. Voor particulieren zijn steevast de prijzen inclusief BTW van toepassing.
 3. Indien na aanbod en aanvaarding doch vóór uitvoering van de overeenkomst wijziging van kostenbepalende factoren het gevolg heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor de verkoper met meer dan 10% stijgt, heeft de verkoper het recht deze verhoging door te rekenen aan de koper en heeft de koper de keuze: hetzij de verhoogde prijs te accepteren hetzij het aanbod of overeenkomst als niet gedaan respectievelijk als niet gesloten te beschouwen, zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen de verkoper en de koper. In geval van wijziging bericht de verkoper, binnen de drie dagen na het bekend worden van de wijziging, dit aan de koper en de koper maakt binnen 3 dagen erna zijn bovenvermelde keuze aan de verkoper bekend.
 4. De koper is verplicht de koopprijs inclusief de kosten als bedoeld onder punt 10, binnen de 30 dagen na levering of uitvoering, zonder enige korting of compensatie in Euro te storting op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
 5. Indien vóór de levering of uitvoering bij de verkoper twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan de koper, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er zekerheid wordt vastgesteld.
 6. In het geval als bedoeld onder punt 13, heeft de verkoper recht op een vergoeding van kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen, die veroorzaakt zijn door de maatregelen genomen door de verkoper als benoemd onder punt 13. Indien de twijfel niet gerechtvaardigd is, heeft de koper, behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de verkoper, geen recht op vergoeding van kosten of schade in welke vorm dan ook geleden.
 7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij door het enkele verloop van de termijn als bedoeld onder punt 12 in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door de verkoper vereist is, en verbeurt hij aan de verkoper over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Daarnaast zal bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door de verkoper een forfaitaire schade worden aangerekend van 15% op het niet of niet tijdige betaalde bedrag, met een minimum van €125.
 8. De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van de verkoper om 10 dagen na verloop van de termijn, bepaald onder punt 12 de overeenkomst van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren. Van zodra de verkoper per aangetekend schrijven aan de koper heeft betekend gemaakt dat hij/zij van dit recht gebruik maakt, is de koper van rechtswege onmiddellijk de betaling verschuldigd aan de verkoper, naast de daadwerkelijke gemaakte kosten en eventuele schade aan de goederen, van de winstderving forfaitair bepaald op 25% van het factuurbedrag. Indien de verkoper voorvermeld recht uitoefent vervalt de nalatigheidsintrest en het schadebeding weergegeven in artikel 15, met dien verstaande dat wederom op de 25% forfaitaire winsdervings- en andere vergoeding dezelfde nalatigheidsintrest en schadebeding van toepassing zijn bij niet of niet tijdige betaling.
 9. Is schriftelijk een betaling in termijnen overeengekomen, dan dient de overeengekomen som als volgt te worden voldaan:
  1. bij het geven van de opdracht 30%;
  2. na de aanvoer van de goederen of aanvang van de diensten 30%;
  3. onmiddellijk na de oplevering 30%;
  4. binnen 8 dagen na de oplevering de resterende 10%
  In geval van niet tijdige betaling geldt het onder 15 en 16 bepaalde dienovereenkomstig met dien verstande dat, indien de koper in gebreke blijft een vervallen termijn tijdig te betalen, het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt.
 10. Verkoper is gerechtigd eventuele vorderingen op koper te compenseren met alle schulden die verkoper mogelijk aan koper heeft of zal hebben.
 11. Kopers kunnen online betalen via Bancontact Mister Cash, via overschrijving of cash bij levering. Na of levering ontvangt de koper zijn factuur.

Online bestellen

 1. De professionele koper kan eenvoudig zijn bestelling online plaatsen en online betalen volgens de meest gangbare betaalmethoden. Particuliere kopers kunnen hun bestelling enkel in de showroom plaatsen.
 2. Nadat de koper zijn bestelling of offerteaanvraag heeft geplaatst en wij, de verkoper, deze succesvol ontvangen hebben, ontvangt de koper een overzicht van de bestelling met een uniek ordernummer.
 3. Na bestelling ontvangt de koper een bevestigingsmail waaraan de algemene voorwaarden als bijlage toegevoegd zijn.
 4. Bij online betalingen via Bancontact Mister Cash, verloopt de transactie via onze partner KBC Paypage. Deze partij garandeert een 100% veilige online betaling en beschikt over een geldig PCI-label. Bovendien is ICEPAY gecertificeerd door DNB waardoor er voldaan wordt aan de eisen voor efficiency, kwaliteit en betrouwbaarheid.
 5. Bij onderline geschillen zal het ODR-pratform optreden als scheidsrechter om een oplossing te bieden.

Offline bestellen

 1. Offline bestellingen kunnen via e-mail ([email protected]) of telefonisch (056 61 52 04) gebeuren. Hierbij vermeld u de gewenste producten en hun specificaties (afmetingen, kleuren, afwerkingen, prijzen en andere specificaties). U kan deze producten en informatie terugvinden op www.inofec.be, in onze catalogus, in onze showroom of via een advertentie of andere promotionele actie. Aan de hand van de informatie die u ons doorgeeft stellen wij de offerte of bestelling op. Indien u voor het plaatsen van de bestelling of offerte extra info wenst kan u altijd contact opnemen via [email protected] of door te bellen naar 056 61 52 04.
 2. Nadat de koper zijn bestelling of offerteaanvraag doorgebeld of doorgemaild heeft en wij, de verkoper, deze succesvol ontvangen hebben, ontvangt de koper via mail een bevestigingsoverzicht van de bestelling met een uniek ordernummer en waarop zowel de prijs excl. btw als de prijs incl. btw vermeld staat. De algemene voorwaarden kunnen in bijlage van deze e-mail teruggevonden worden. Deze bevestingsmail dient door de koper ondertekend te worden en teruggestuurd te worden om de correctheid ervan te bevestigen.
 3. De betaling gebeurd na bevestiging van de bestelling via bankoverschrijving a.d.h.v. de gegevens die aan de klant bezorgd worden.
 4. Bij onderline geschillen zal het ODR-pratform optreden als scheidsrechter om een oplossing te bieden.

Kwaliteitslabels

 1. Wij hechten groot belang aan het de kwaliteit van onze producten en diensten, daarom volgen wij de gedragscodes van Becommerce en Unizo. Meer informatie over het Becommerce kwaliteitslabel en het UNIZO kwaliteitslabel.
 2. Inofec Kantoormeubelen heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Meer/minderwerk

 1. Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle leveranties en diensten, welke niet in de offerte of aanbod zijn begrepen en door de koper worden verlangd.
 2. Bij meerdere of mindere levering van goederen of diensten, is voor de verkoper niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs, evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.

Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Levering van bestelde goederen op www.inofec.be is gratis. Indien er voor levering extra materiaal (bv. een ladderlift) gehuurd moet worden omdat de ruimte van levering niet of onvoldoende toegankelijk is (geen of te smalle trap of lift), dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op de koper. Dit zal steevast vooraf gecomuniceerd worden.
 2. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen tenzij de consument uitdrukkelijk akkoord gaat met een langere termijn. De consument zal bij het bevestigen van zijn bestelling steeds de leveringstermijn zien en kan zijn bestelling indien gewenst nog annuleren indien hij/zij deze levertermijn te lang vindt.
 3. Verkoper zal de goederen of de diensten op de in het aanbod of overeenkomst bepaalde plaats en tijdstip afleveren of verrichten volgens en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, beschikkingen, richtlijnen, voorschriften en dergelijke. Is levering of verrichten aldaar op het afgesproken tijdstip door toedoen van koper of tengevolge van overmacht voor verkoper of koper niet mogelijk, dan zal levering of verrichten op kosten van koper zo mogelijk elders of binnen 14 dagen nadien plaatsvinden. Is dit niet mogelijk dan wordt de overeenkomst geacht niet gesloten te zijn voor welk geval koper aan verkoper de schade gederfde winst daaronder begrepen, dienst te vergoeden indien de onmogelijkheid veroorzaakt is door toedoen van koper of geacht wordt voor risico van koper te komen.
 4. Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbod en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.
 5. In geval is verkocht met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroep zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na tot totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een ander afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, geldt het bepaalde onder 21. Indien het verrichten van diensten op afroep geschiedt is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 6. Koper is verplicht bij levering te controleren of de afgeleverde goederen die hoeveelheid en kwaliteit hebben, die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden deze hoeveelheid en kwaliteit te hebben. Geconstateerde afwijkingen in de hoeveelheid of kwaliteit dient koper per omgaande schriftelijk aan verkoper mede te delen. Voor het verrichten van diensten is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 7. In het geval als bedoeld onder 21 worden de goederen en diensten geacht de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit te hebben.
 8. Bij gerechtvaardigde klachten, tot welke vaststelling koper verkoper in de gelegenheid moet stellen over hoeveelheid en/of de kwaliteit, zal verkoper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe goederen leveren of alsnog op een juiste wijze de diensten verrichten, ingeval waarvan verkoper niet schadeplichtig wordt jegens koper.
 9. Behoudens het bepaalde onder 28 gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op koper over vanaf het ogenblik dat de koper (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit neemt, waarbij weigering aan de levering mede te werken als bedoeld onder 39 als levering wordt aangemerkt.
 10. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom en alle eventuele bijkomende kosten en verhogingen heeft voldaan, behoudt de verkoper zich de eigendom van deze goederen voor, in welk geval koper voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens verkoper aansprakelijk is. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd zoals weergegeven onder 16.

Installatie

 1. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zullen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper gedragen worden. Alle goederen worden als afzonderlijk en bedrijfsklaar geleverd. Montage- of installatiewerkzaamheden worden steeds gerealiseerd, behalve indien er expliciet overeengekomen wordt met de koper dat dit niet verreist is.

Overmacht

 1. Indien verkoper buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de gekochte goederen of de te verrichten diensten te bestemder tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten, zonder dat zich de situatie voordoet als bedoeld onder 21 wordt de overeengekomen leverings-/uitvoeringstijd met een maand verlengd. Indien verkoper gedurende die maand evenmin buiten zijn schuld, in staat is gebleken de goederen te bestemder plaats af te leveren respectievelijk de overeengekomen diensten te verrichten, wordt de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en heeft geen der bij de overeenkomst betrokkenen recht op schadevergoeding van welke aard ook daaronder begrepen winstderving.

Preventie Namaak

 1. De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Waarborg van deugdelijke levering/verrichting

 1. Verkoper zal al hetgeen doen wat hem in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd,

Garantie

 1. De verkoper is aansprakelijk voor tekortkomingen aan de geleverde goederen indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden en met inachtneming van de hierna volgende beperkingen. De wet van 21 september 2014 betreffende de bescherming bij verkoop van consuptiegoederen voorziet dat de geleverde goederen een minimum garantietermijn van 2 jaar genieten vanaf de datum van levering en stelt dat de koper minstens twee maand de tijd heeft om de verkoper van het gebrek op de hoogte te stellen. Dit omvat enige gebreken inzake fabricage- constructie- en materiaalfouten. De garantieverplichting van de verkoper blijft beperkt tot het naar de keuze van verkoper overgaan tot aanvulling, vervanging of reparatie, zonder dat verkoper gehouden zal zijn tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook. De koper dient de betreffende goederen voor inspectie door de verkoper ter beschikking te houden. De aan te vullen, te vervangen of te repareren goederen of onderdelen daarvan, dienen franco naar verkoper te worden gezonden. Indien door de koper gewenst, kunnen de garantiewerkzaamheden na de garantietermijn, tegen vergoeding van reis- verblijf- en transportkosten, ook elders worden uitgevoerd. Door de verkoper vervangen goederen en/of onderdelen worden haar eigendom.
 2. De aanspraak op garantie vervalt bij:
  • gebruik van de goederen op een andere wijze dan volgens de fabrieksvoorschriften;
  • behandeling of gebruik op andere dan voor de goederen normaal te achten wijze;
  • reparatie, vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen door andere dan door verkoper daartoe - aangewezen of gemachtigde personen;
  • schade veroorzaakt door een ongeval, overmacht dan wel grove onachtzaamheid bij de uitvoering van de - werkzaamheden door koper of haar werknemers

Aansprakelijkheid

 1. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot door verkoper op verzoek van koper gebruikte en/of aangebrachte en al dan niet door koper aan verkoper aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten, modellen en dergelijke. Een en ander laat onverlet de intellectuele, industriële en aanverwante eigendomsrechten van verkoper en/of haar leveranciers ter zake van de geleverde goederen.
 2. Tenzij een door verkoper gesloten verzekering de schade dekt dan wel de schade daadwerkelijk verhaalbaar is op de leverancier van verkoper of een andere derde, sluit verkoper, behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld voor verkoper jegens koper alle aansprakelijkheid uit voor zover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht die het netto fractuurbedrag te boven gaat. Dit geldt zowel voor contractuele als wettelijke aansprakelijkheid voor schade die koper direct of indirect lijdt ten gevolge van de koop, aanwezigheid of gebruik van hemzelf of anderen van de gekochte goederen, danwel op welke andere wijze dan ook, welke voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing is voor het verrichten van enkele diensten.
 3. Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en omstandigheden als bedoeld onder 35 vrijwaart koper verkoper voor schadeclaims van derden ingesteld tegen verkoper ter zake van de aan koper verkochte goederen danwel voor koper verrichte diensten.

Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

Klachten en geschillen

 1. Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, zijn met uitsluiting van andere rechtsinstanties bevoegd de rechtbanken (met inbegrip van de vredegerechten) van het Gerechtelijk arrondisement Antwerpen.
 2. Afgezien van het bepaalde onder 40 behoudt de verkoper het recht om koper te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woonplaats van de koper.
 3. De verkoper doet zijn uiterste best om in de mate van het mogelijke klachten correct te behandelen en op te lossen. Bij klachten kan u een e-mail sturen naar [email protected], tijdens de kantooruren bellen naar 056 61 52 04 of een brief sturen naar Deinsesteenweg 77, 8700 Tielt. We behandelen uw klacht binnen 48u. na ontvangst. Probeer in uw e-mail de beschrijving van het probleem zo compleet mogelijk te omschrijven en vermeld uw (bedrijfs)naam en klantnummer. Gebruik eventueel foto's om aan te geven waar/hoe het probleem zich voordoet.
 4. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.
 5. De consument kan ook terecht bij BeCommerce om een klacht in te dienen. In het uiterste geval kan de consument ook beroep doen op de BeCommerce Geschillencommissie.

Herroepingsrecht

 1. Overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek Economisch Recht, boek VI, beschikt de consument bij elke overeenkomst op afstand (via internet bijvoorbeeld) over een termijn van minstens 14 kalenderdagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van enig motief.
  Art. VI.53 van het Wetboek van economisch recht voorziet limitatieve uitzonderingen op het wettelijk herroepingsrecht, met name voor:
  • diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen;
  • goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument verbroken is;
  • dagbladen, tijdschriften en magazines;
  • diensten voor weddenschappen en loterijen;
  • levering van levensmiddelen of dranken of andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
 2. De particuliere koper kan in geval van herroeping de Inofec klantendienst contacteren via [email protected] of 056 61 52 04 (zonaal tarief) of een herroeping aanvragen via het modelformulier voor herroeping of middels het afgeven van een andere ondubbelzinnige verklaring. Het modelformulier voor de herroeping kunt u hier terugvinden. Binnen de herroepingstermijn van 14 dagen kan er een afspraak worden gemaakt waarna deze wordt ingepland door onze eigen logistieke afdeling. Na goedkeuring komt een bezorger uw artikel(en) kosteloos ophalen. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing bij bestellingen op afstand en kan niet worden ingeroepen bij artikelen die niet online worden aangeboden via www.inofec.be of artikelen die speciaal op aanvraag of op maat besteld worden. Na teruggave/ophaling van de artikelen door Inofec, wordt het door de koper betaalde bedrag door Inofec bvba binnen 14 dagen na de dag waarop Inofec bvba geïnformeerd werd van de beslissing van de consument om over te gaan tot herroeping, teruggestort via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer van de koper en wordt er een creditnota naar het adres van de koper verstuurd.